info@kaico.org 02154983000

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مرغک برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مرغک در رابطه با سال مالی منتهی به 1400/9/30 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، مجمع عمومی عادی شرکت مرغک در روز 1400/12/23 با حضور مدیر عامل، معاون امور اقتصادی و مدیران هلدینگ کشاورزی کوثر و همچنین مدیرعامل و مدیران شرکت مرغک به انضمام نمایندگان موسسه مفید راهبر در محل دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برگزار شد.

در این نشست پس از قرائت بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده محترم شرکت مفید راهبر موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

  1. تصویب صورت های مالی سالیانه شرکت مرغک
  2. انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال
  3. انتخاب روزنامه های رسمی جهت آگهی
  4. تعیین حق الجلسه اعضای غیر موظف

محمد حسین پیریایی